Centrum Lab

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CENTRUM-LAB Laboratóriumi Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

(hatályos 2016. január 01. napjától)


BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 


A CENTRUM-LAB Laboratóriumi Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye és postai levelezési címe: 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. szám Mammut épület II. lépcsőház 4. emelet K-424L., cégjegyzékszáma: 01-09-917380, adószáma: 14735451-2-41), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe vevő páciens (a továbbiakban: Ügyfél, a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésekre, a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan tett és az Ügyfél által elfogadott ajánlatra, az Ügyfél részére teljesített laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatásokra (a továbbiakban: szolgáltatási szerződés), illetve ezen jogviszonyok alanyaira a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Szolgáltató és a laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél között létrejött szolgáltatási szerződés kifejezetten nem rendelkezik, és amely ilyen módon a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Ha a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szolgáltatási szerződés mást nem tartalmaz, akkor az Ügyfél a szolgáltatás időtartama alatt jogosult a megrendelt térítéses laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatások igénybevételére és lelet átvételére

Az Ügyfél a szolgáltatási szerződés, vagy árajánlat aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani, amely módosítást – a módosítás hatályba lépését legalább 5 nappal megelőzően - a honlapján köteles közzétenni, valamint nyomtatott formában a betegváróban kifüggeszteni.

A módosított ÁSZF a szolgáltató honlapján (www.centrumlab.hu) történő közzététellel válik hatályossá.
Jelen ÁSZF 2016.01.01. napján lép hatályba és visszavonásig, vagy módosításig érvényese.

 

1. FOGALMAK


1. Szolgáltató: CENTRUM-LAB Laboratóriumi Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. szám Mammut II. épület 4. emelet K-424L. cégjegyzékszáma: 01-09-917380, adószáma: 14735451-2-41, telefonszáma: +36 1 5 888 500, elektronikus levelezési címe: info@centrumlab.hu. A tárhely-szolgáltató: TERATORIUM ONLINE Kft., székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV/151.);
2. Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott, jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott laboratóriumi diagnosztikai és egyéb kiegészítő szolgáltatások.
3. Ügyfél: a Szolgáltató laboratóriumi diagnosztikai Szolgáltatását igénybe vevő személy,
4. Szerződés: a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződés, melyben Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását vállalja.
5. Rendelő: a Szolgáltató vérvételi pontjai, melyek jegyzékét jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.


2. SZOLGÁLTATÁS


2.1. Szolgáltató a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá a Felek által megkötött Szerződés, aláírt árajánlat, valamint annak mellékletei, és a jelen ÁSZF feltételei szerint vállalja laboratóriumi diagnosztikai és kapcsolódó szolgáltatások nyújtását az Ügyfél, illetve egyéb kedvezményezettje (pl: közeli hozzátartozója) részére.

2.2. Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, a laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás tekintetében, tevékenységére általános szakmai felelősségbiztosítással, és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.

2.3. Szolgáltató valamennyi Szolgáltatását a mindenkor hatályos jogszabályoknak és az egyéb szakmai előírásoknak megfelelően nyújtja.

2.4. Szolgáltató a tevékenysége során mindig az Ügyfél érdekeinek figyelembe vételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el.

2.5. Szolgáltató rendes nyitvatartási idejében (hétfő-péntekig 7:00 - 18:00-ig) a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében felsorolt szolgáltatásokat (laboratóriumi vizsgálatok) nyújtja - díjazás ellenében – az Ügyfél részére.

2.6. Szolgáltató a Szolgáltatásokat teljesítési segédek, így közreműködő orvosok, a Szolgáltató laboratóriumi alkalmazottai, valamint egyes esetekben közreműködői (alvállalkozói) segítségével nyújtja a Szolgáltató vérvételi pontjain azzal, hogy szolgáltatása biztosítása során külső intézmények szolgáltatásait is igénybe veheti.

A Szolgáltatási szerződés aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a speciális laboratóriumi vizsgálatokhoz, az Ügyfél által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató közreműködőket (alvállalkozókat) is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire (alvállalkozóira) bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató ezen általa megvásárolt szolgáltatásokat részben vagy egészben is értékesítheti változatlan formában, illetve tartalommal az Ügyfél részére, amely szolgáltatások értékesítése – a Szolgáltató döntésétől függően - történhet változatlan (azaz beszerzési) áron, vagy saját díjszabása alapján, módosult – növelt, vagy csökkentett - áron (közvetített szolgáltatás). Megrendelő a Szolgáltatási szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók által készített vizsgálatok során keletkezett leletek - ’pdf’ formátumban, e-mail-en titkosítás nélkül – kerülnek továbbításra Szolgáltató részére.

2.7. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.

Az Ügyfelet megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében az Ügyfél szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatásait igénybe venni. Az Ügyfél döntése nem érinti azonban az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg elvégezni megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.
A Szolgáltató részéről bármilyen laboratóriumi mintavétel és vizsgálat elvégzésének feltétele, hogy ahhoz az Ügyfél megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. Az Ügyfél ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik. Az egyes elvégzendő vizsgálatokról készült és az Ügyfél részére átadott előzetes árajánlat, vagy a számla átvételének az aláírásával az Ügyfél a jelen pont szerinti beleegyezését megadottnak kell tekinteni.

A laboratóriumi mintavétel elvégzéséhez szükséges Ügyféli beleegyezés hiányában, vagy megadásának a megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a laboratóriumi mintavétel és vizsgálat elvégzését megtagadni és a megkötött Szolgáltatási szerződéstől elállni.

Az Ügyfél a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja, az alapos ok nélküli visszavonás esetén azonban köteles az ennek következtében felmerült és indokolt Szolgáltatói költségek megtérítésére.

A cselekvőképes Ügyfél - ha az Eütv. eltérően nem rendelkezik - közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy - írásképtelensége esetén - két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal
a) megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit az Eütv. 13. § alapján tájékoztatni kell,

b) az a) pontban meghatározott személy megjelölésével vagy anélkül az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve az Eütv. 13. § szerinti tájékoztatásból.

Amennyiben az Ügyfél cselekvőképtelen, és nincs az előbbi bekezdés a) pontja alapján nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a gyakorlására az Eütv. 16. § (2) bekezdésében megjelölt sorrendben az ott megjelölt személyek jogosultak. Az egy sorban nyilatkozattételre jogosultak ellentétes nyilatkozata esetén az Ügyfél egészségi állapotát várhatóan legkedvezőbben befolyásoló döntést kell figyelembe venni.

Az Ügyfél laboratóriumi mintavételre történő beleegyezését vélelmezni kell, ha egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes, és
a) a fentiek szerint a beleegyezés jogának a gyakorlására az Ügyfél által megnevezett személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna;

b) invazív beavatkozások esetén akkor, ha az előbbi, vagy az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna és a beavatkozás késedelmes elvégzése az Ügyfél egészségi állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetne.

Az Ügyfél beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások - ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is - egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

3. A LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKAI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE –
ÜGYFÉL VIZSGÁLATA


3.1. Szolgáltató az Ügyfelet elsősorban előre egyeztetett időpontban fogadja, az előzetes bejelentkezésnek az Ügyfél az alábbi módokon tehet eleget:

 • személyesen;
 • telefonos ügyfélszolgálaton keresztül;
 • e-mailben;
 • ONLINE a Szolgáltató honlapján keresztül.

Az időpont-foglalás a Szolgáltató szóbeli, vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé.

3.2. A szolgáltatási szerződés aláírásával Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató munkatársaitól a szolgáltatás igénybevétele előtt teljes körű tájékoztatást kapott a szolgáltatás természetéről, a Felek jogairól és kötelezettségeiről, jelen ÁSZF rendelkezéseiről, valamint a fizetendő díjakról.

3.3. Az Ügyfél bármely Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást kérhet az laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatásról. Tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a Szolgáltató által rendszeresített formanyomtatványok, tájékoztató, és árajánlat tartalmát elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételhez és azok aláírásával elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült, a további tájékoztatási igényéről lemond.

3.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani az alábbi adatokat:

 • családi és utónév,
 • születési hely és idő,
 • TAJ száma, (amennyiben a Ügyfél rendelkezik TAJ kártyával)
 • telefonszám,
 • e-mail cím.

A Szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a személyazonosságának megállapítása érdekében Szolgáltató személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját elkérje adategyeztetés céljából.

3.5. Szolgáltató és Ügyfél között a Szerződés a vizsgálat részét képező vizsgálatkérő lap és az árajánlat kitöltésének megkezdésével jön létre.

3.6. Amennyiben az Ügyfél a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, ezekért a Szolgáltatót, vagy a laboratóriumi személyzetet sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.


4. ÜGYFÉL KEZELÉSE


4.1. Ügyfél köteles a mintavételen, konzultáción az előzetesen egyeztetett időpontban, arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

A laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás az erre kijelölt rendelőben zajlik. Az Ügyfél és esetleges kísérői kötelesek a laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatásának a rendjét betartani. Tilos az laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás rendjét és a Szolgáltató működését megzavarni vagy akadályozni.

4.2. Amennyiben az Ügyfél az előre egyeztetett időpont után több, mint 10 perccel jelenik meg, úgy ellátásra abban az esetben jogosult, ha ezáltal a soron következő, időpontra pontosan megjelenő Ügyfél szolgáltatása időben megvalósítható.

4.3. Az Ügyfél az előre egyeztetett időpont előtt lehetőség szerint legalább 5 perccel megelőzően az egészségközpont recepcióján jelzi, hogy megérkezett a szolgáltatás igénybevétele céljából. A Szolgáltató a bejelentkezés és adatrögzítés, adategyeztetést követően nyújtja az igényelt laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatást.

4.4. Ügyfél köteles a laboratóriumi mintavétel során a Szolgáltató alkalmazottaival együttműködni, a Szolgáltató működési rendjét tiszteletben tartani. Ügyfél köteles írásban megtenni a laboratóriumi mintavétel elvégzéséhez szükséges, valamint jogszabály által kötelezően előírt nyilatkozatokat. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Szolgáltató által kért tájékoztató, vagy beleegyező nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt az Ügyféllel szemben érvényesíteni.

4.5. A Szolgáltatási szerződést valamint a szolgáltatás során szükséges nyilatkozatokat az a személy köteles aláírni, aki a megrendelt laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatást igénybe veszi, ebben a körben a Szolgáltató nem fogadja el képviselő aláírását. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a szerződést a törvényes képviselők, illetőleg a gondnok köteles aláírni, akik készfizető kezesként felelnek a megrendelt szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítéséért.

4.6. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mintavételi vizsgálatokat a Szolgáltató elvégezze.
    
4.7. Az Ügyfél a laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit.
Az Ügyfél - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi - köteles a Szolgáltatóval, és annak az ellátásában közreműködő dolgozóival együttműködni, így többek között:

a) a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díját megfizetni,
b) jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.


4.8. A SZOLGÁLTATÓ LELETKÖZLÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSE


A Szolgáltató vállalja, hogy a publikus árjegyzékben szereplő határidőn belül elkészíti a szolgáltatás részét képező validált leletet, amelyet az Ügyfél átvehet a Centrum-Lab Kft bármelyik telephelyén.

Továbbá plusz szolgáltatásként - külön díjazás nélkül - vállalja, hogy az elkészült leletet validálás után Szolgáltató informatikai rendszere automatikusan kiküldi az Ügyfél által megadott és aláírásával igazolt email címre, jelszóval védett csatolmányként az árjegyzékben szereplő határidőn belül.

Amennyiben a vizsgálatok között hosszabb vállalási idejű paraméterek is vannak, akkor a részleletet(ek) az adott vizsgálat elkészülte utáni munkanap reggelén kerülnek automatikus kiküldésre. A még el nem készült vizsgálatokat az informatikai rendszer a leletlapon „folyamatban” megjegyzéssel látja el.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény, illetve Ügyféllel összefüggésbe hozható egészségügyi információk telefonon történő bemondására nincs lehetőség. Kivételt képez az életet veszélyeztető eltérés, mely esetben az előzetesen megadott telefonszámon, személyazonosság ellenőrzését, személybeazonosítást követően kaphat tájékoztatást, ilyen esetben a telefonon történő eléréssel a Szolgáltató maximum kétszer próbálkozik.

Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a normálértékek laboronként eltérhetnek, mert más módszerekkel, eszközökkel, reagensekkel történhetnek a vizsgálatok, ezért más és más referenciaértékek számítanak megfelelőnek. Az egyik helyen mért értékeket a másik helyen mértekkel – ha eltérőek a referencia tartomány értékei – nagyon nehéz összevetni.

A lelet tartalmával kapcsolatos reklamációval az Ügyfél a lelet átvételének időpontjától számított 8 napon belül élhet.

Szolgáltató vizsgálatait mindig a legjobb tudása birtokában, a szakmai szabályok betartása mellett precízen, pontosan végzi.
A lelet tartalma nem helyettesíti a szakszerű orvosi véleményt. A normál értéktől eltérő adatok önmagukban rendszerint nem értékelhetőek, illetve félrevezetőek lehetnek. A laborvizsgálatok kiértékelése mindig orvos feladata!
Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a nem tervezhető, önhibáján kívüli technikai hibákért, amelyek vizsgálatok elkészülésének határidejét befolyásolják.
 Ilyenek:

- az internet szolgáltatás meghibásodása/szakadozása, amely a lelet továbbítását akadályozza.

- esetleges reagens hiány

- a kapott eredmény szakmai szempontból további vizsgálatok elvégezését teszi szükségessé.


Szolgáltató felelősséget vállal:
- a mintavétel során bekövetkezett SZAKMAI hibákért, amelyek miatt a minta alkalmatlanná válik a mérésre. Ebben az esetben az ismételt vérvétel költsége Szolgáltatót terheli.

 Az Ügyfél a jelen 4. pontban megjelölt kötelezettségeinek, illetőleg a jelen ÁSZF rendelkezéseinek a megszegése esetén köteles a Szolgáltató valamennyi kárát, és a Szolgáltató igényérvényesítési költségeit haladéktalanul megtéríteni. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár és következmény miatt, amely az Ügyfelet a jelen pontban megjelölt kötelezettségeinek, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek a megszegése folytán éri.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél jelen pontban felsorolt kötelezettségeinek a megszegése esetén azok teljesítéséig megtagadja a további szolgáltatásnyújtást az Ügyfél részére, és elálljon a vele megkötött Szolgáltatási szerződéstől. Ebben az esetben a Szolgáltató az Ügyfelet más laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatóhoz irányítja.
Az Ügyfél hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, és jogaik gyakorlása nem sértheti a laboratóriumi dolgozóknak a törvényben foglalt jogait sem.


5. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK


5.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás ellenértékeként a Szolgáltató Rendelőjében kifüggesztett, valamint nyilvános honlapján (www.centrumlab.hu) elérhető mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak.

5.2. A vizsgálatért az Ügyfél díjat köteles fizetni, amely díj nem tartalmazza az árjegyzékben szereplő, egyéb díjköteles szolgáltatások (így különösen a vérvételi és adminisztrációs díj), árát.

A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az árlistában megjelölt laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatások közül bizonyos szolgáltatások önmagukban, az Ügyfél igénye alapján nem, csak orvosi rendelvényre, és más szolgáltatásokkal együtt vehetőek csak igénybe.

Az elvégzett vizsgálatok konkrét díjtételei, a közvetített szolgáltatások költségei a vizsgálatok megkezdése előtt kerülnek rögzítésre és számlázásra ideértve a közvetített szolgáltatások díját is, amelyeket a Szolgáltató külső szolgáltatótól vesz igénybe.

5.3. Szolgáltató díja az Ügyfél mintavétele előtt azonnal esedékessé válik. Ügyfél a szolgáltatási szerződés, vagy árajánlat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a díjat a vizsgálatok elvégzése előtt megfizeti.

5.4. Szolgáltató a készpénzben történő fizetés mellett, lehetővé teszi bankkártyával történő fizetést is.

5.5. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást valamely, a Szolgáltatóval szerződésben álló biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, úgy köteles azt a recepción előre jelezni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részére a díjat ebben az esetben is az Ügyfélnek kell kifizetni azzal, hogy a Szolgáltató által átadott számla alapján a díj visszatérítését az egészségpénztártól, illetve biztosítótól követelheti. Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele után köteles az egészségpénztárral, illetve a biztosítóval elszámolni, ennek elmulasztása miatt a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

5.6. Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Szolgáltatást biztosító vagy egészségpénztári tag finanszírozásával az egészségpénztári tag rendelkezése alapján – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – közeli hozzátartozója vegye igénybe. Ügyfél köteles a pénztártag erre vonatkozó nyilatkozatát a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

5.7. Az Ügyfél a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. szerinti éves késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét peres úton érvényesíteni az Ügyféllel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos felmerülő többletköltségek az Ügyfelet terhelik.

5.8. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult továbbá megtagadni minden további laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás nyújtását az Ügyfél részére, amíg Szolgáltatóval szemben tartozása áll fenn.


6. TAGSÁGI KÁRTYA ÉS KEDVEZMÉNYES ELLÁTÁSRA JOGOSÍTÓ KUPON


6.1. Egyedi szerződés alapján Szolgáltató kedvezményes ellátásra jogosító Tagsági Kártyát és kuponokat bocsáthat ki kérelemre Ügyfelei részére. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a Kártyát személyesen a vérvételi pontokon lehet igényelni.

6.2. A Kártya előállításának költségét a Szolgáltató viseli. A Kártya személyesen átvehető a kijelölt vérvételi pontokon.

6.3. A kedvezmény mértékét és a kedvezmény körébe vonható lehetséges ellátások, szolgáltatások körét mindenkor a Szolgáltató és az Ügyfél egyedi szerződése határozza meg.

6.4. A Kártya illetve a kupon tulajdonosa előzetes időpont-egyeztetés alapján jogosult a szerződésben meghatározott kedvezményes áron a kiválasztott szolgáltatás igénybevételére.

6.5. A Kártya által biztosított kedvezményt kizárólag annak tulajdonosa, és/vagy családtagja veheti igénybe.


7. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM


7.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen az Ügyfél személyes adatainak rögzítése. Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes, illetve különleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni, azokat kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek részére adhatja ki. További szabályozás Adatvédelmi tájékoztatóban.

7.2. A weboldalhoz kapcsolódó és a adatvédelmi tájékoztatót (beleértve a http cookie (süti) kezelést is) a következő címen érheti el: https://centrumlab.hu/weboldal-adatvedelmi-tajekoztato


8. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – PANASZKEZELÉS


8.1. Az laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatással kapcsolatos felvilágosítások, valamint a reklamációk ügyében a Szolgáltató munkatársa jár el, cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mammut II, 4. emelet K-424L. (telefon: +36 1 5 888 500, e-mail: info@centrumlab.hu).

8.2. A Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, vagy a törvény szerint Ügyfél nevében eljárni jogosult személytől fogadja el.

8.3. Amennyiben a Szolgáltató munkatársa nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni az Ügyfél személyazonosságáról, vagy beazonosítani az Ügyfelet, jogosult kérni a panasz írásban történő megerősítését, egyébként a reklamációt elutasíthatja.

8.4. A szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Szolgáltató annak érkezésétől számított 30 munkanapon belül írásban értesíti az Ügyfelet az általa megadott elérhetőségen.

8.5. Ezúton tájékoztatjuk arról is, hogy az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről alapján, ha a fogyasztó és a vállalkozás között, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, azaz fogyasztói jogvita alakul ki, lehetőség van az egyezség létrehozásának érdekében, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala érdekében békéltető testülethez fordulni.
A CENTRUM-LAB Kft. székhelye szerint a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) az illetékes.


9. AZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MEGSZÜNÉSE


9.1. Az egyedi Szolgáltatási szerződés abban az időpontban jön létre, amikor az Ügyfél a Szolgáltató recepcióján első alkalommal megjelenik a Szolgáltatónál, és az írásos árajánlatot aláírja.

9.2. Az egyedi Szolgáltatási szerződés – a felek eltérő rendelkezése hiányában – határozott, az Ügyfél megrendelésétől az általa megrendelt laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás Szolgáltató általi nyújtásáig és teljesítéséig terjedő időre jön létre és lép hatályba.

9.3. A szerződés megszűnik:
- a felek közös megegyezésével,
- az Ügyfél halálával,
- a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- a Szolgáltató működési engedélyének a visszavonása esetén,
- elállással,
- azonnali hatályú felmondással.

A szerződés megszűnésekor az Ügyfél köteles a Szolgáltatót a harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni. A szerződés megszűnése esetén a megrendelt, illetőleg a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában a felek, illetőleg jogutódaik között megfelelő elszámolásnak van helye, amelynek során az Ügyfél vagy jogutódja köteles a Szolgáltató, vagy jogutódja részére megtéríteni a már teljesített laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatások ellenértékét.

9.4. Az Ügyfél a Szolgáltatási szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségekért (pl. a már a Szolgáltató által megrendelt közvetített szolgáltatások ellenértékét köteles megtéríteni).
A Szolgáltatási szerződést a Szolgáltató is bármikor jogosult felmondani, a felmondási időnek azonban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy az Ügyfél a megrendelt szolgáltatás más általi elvégzéséről gondoskodhasson.
Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatási szerződés vagy jelen ÁSZF valamely rendelkezését súlyosan megszegi, a Szolgáltató a Szolgáltatási szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltatót a Szolgáltatási szerződés ezen okból történő felmondása esetén az Ügyfél által megrendelt laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatások megrendelés szerinti szolgáltatási díja 50%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg, amelyet a Megrendelő a Szolgáltató felmondásának a kézhezvételétől számított 8 napon belül, egy összegben, átutalással köteles megfizetni.


10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


10.1. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

10.2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai protokollok az irányadóak, így különösen az alábbiak:

 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény;
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rend.
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet;
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • a Szolgáltatónál érvényben lévő szakmai protokollok.

10.3. Jelen ÁSZF 2016. január 1. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

CENTRUM-LAB Kft.Menü

 Amennyiben 14 év alatti gyermekét szeretné vérvételre hozni,
minden esetben telefonos bejelentkezés szükséges!

 


 ÁLLÁSAJÁNLAT!

8 órás laborasszisztens kollégát keresünk
Munkavégzés helye: Bp. Mammut II.
A munkavégzéshez szükséges:
- laboratóriumi általános- vagy szakasszisztensi végzettség,
- laboratóriumi gyakorlat
Munkaidő: napi 8 óra (csúsztatott munkarendben 8-20 h)

8 órás segédasszisztens kollégát keresünk
Munkavégzés helye: Bp. Mammut II.
A munkavégzéshez szükséges:
- középiskolai végzettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
Munkaidő: napi 8 óra (csúsztatott munkarendben 8-20 h)

Vérvételes kollégákat keresünk
Munkavégzés helye: Bp. Mammut II.
A munkavégzéshez szükséges:
- egészségügyi szakképzettség,
- vérvételi/adminisztrációs gyakorlat
Munkaidő: napi 4/8 óra

4 órás takarító munkatársat keresünk
Munkavégzés: Bp. II. ker. Mammut II.
Munkaidő: 6-10 h

4/6/8 órás szállító kollégát keresünk
Munakavégzés helye: Budapest / Vidék
Munkaidő: 15h - 19h/10h-16h/9h-17h
A munkavégzéshez szükséges:

B Kategóriás jogosítvány
A szállítás személygépkocsival történik

Gyöngyösre keresünk 8 órás laborasszisztens kollégát.
A munkavégzéshez szükséges:

- laboratóriumi általános-, vagy szakasszisztensi végzettség
- laboratóriumi gyakorlat
- vérvételi gyakorlat
Munkaidő: 7-15 h
Gyöngyösre csak olyan munkavállalók jelentkezését várjuk, akik vállalni tudják a 24 órás ügyeletet is.


Az állásokra jelentkezni kizárólag fényképes, szakmai önéletrajzzal lehet a vanek.edna[kukac]centrumlab.hu e-mail címen.
Az e-mail tárgymezőben, kérnénk a megpályázott pozíció megjelölését, valamint szíveskedjenek csatolni a végzettséget igazoló okmányok másolatát és a motivációs levelet - melyben a fizetési igény is szerepel.


Vizsgálat kereső


Közösség

Tanúsítvány

Certop_MIR-IBIR_1-HU.jpg