Centrum Lab

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Centrum-Lab Kft.

I.    Tájékoztatás módja

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Centrum-Lab Kft. közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatke-zelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szol-gáltatás vonatkozásában, amelyre a Centrum-Lab Kft. jelen tájékoztatóalkalmazá-sát írja elő. Az Adatkezelési Tájékoztató a Centrum-Lab Kft. általkövetett adatke-zelési elveket és gyakorlatot, a Centrum-Lab Kft. által kezeltszemélyes adatok tí-puskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetősé-geit rögzíti.
 2. Az Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét ké-pezi, azzal együttesen értelmezendő. A Centrum-Lab Kft. jogosult a Felhasználási Feltételek módosítása részeként az Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájé-koztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a Fel-használási Feltételekben meghatározott módon válnak hatályossá az adott Felhasz-nálóval szemben. Felhasználási Feltételek hiányában is jogosult a Centrum-Lab Kft. jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyolda-lúan módosítani, amely rendelkezések a Szolgáltatás közzétételt követő első hasz-nálata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben. Az adatkeze-lés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

II.    Adatkezelés elvei

 1. A Centrum-Lab Kft. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvé-delmi jogszabályokkal az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nem-zetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.
 2. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelke-zési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező-rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
  1. Az adatkezelő: Centrum-Lab Kft.

   székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5.
   cégjegyzékszám: 01-09-917380
   Adószám: 14735451-2-41
   E-mail: info@centrumlab.com
   Web tárhely szolgáltató: Teratorium Online Kft.
  2. A kezelt adatok köre:

   Centrum-Lab Kft. kezelt adatok körébe az alábbi adatok tartoznak:
   1. családi és utónév, email cím, TAJ, telefonszám, lakcím, születési idő
   2. név, e-mail cím
   3. név, telefonszám, e-mail cím

III.    Adatkezelés célja

 1. A Centrum-Lab Kft. adatkezelésének célja a Szolgáltatás (ok) nyújtása.

A Szolgáltatás nyújtása körében cél:

 1. Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Fel-használóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz valóhozzáfé-résének megakadályozása
 2. reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (hírlevél, korcsoportokhoz kapcsolódó, illetve földrajzilag legközelebb lévő laboratóriuma-inkban labordiagnosztikai szolgáltatások promotálása);
 3. beteg elégedettségi felmérésre szolgáló adatbázis felépítése;
 4. a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége

IV.    Adatkezelés jogalapja

 1.  A személyes adatok Centrum-Lab Kft. általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul a Szolgáltató honlapján keresztül, illetve az Érintett által személyesen, a laboratóriumban rendelkezésre ál-lónyomtatványok kitöltésével. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, hírlevélre való feliratkozással), haszná-latának kezdeményezésével, használatával adja meg.
 2. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhaszná-lónevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cse-lekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kis-korú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Centrum-Lab Kft-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát el-lenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás meg-felel a jogszabályoknak. A Centrum-Lab Kft. a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
 3. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes sze-mélyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
 4. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Centrum-Lab Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesí-tése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, to-vábbi külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavo-nását követően is kezelheti.
 5. A személyes adatok Centrum-Lab Kft. általi felvétele és kezelése eltérő rendelke-zéshiányában a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

V.    Kezelt adatok

 1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel
 2. A Centrum-Lab Kft. által kezelt személyes adatok körét az elektronikuskereske-delmi és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi, az információs társada-lommal összefüggő szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal ösz-szefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímada-tok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. Fenti jogszabályok rendelkezései-nek betartásával jár el a Centrum-Lab Kft.

VI.    Adatkezelés időtartama

 1. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bírósá-gok,hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, ha-tározata.
 2. A Centrum-Lab Kft. –a Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldé-se,illetve a beteg elégedettségi adatbázis felépítése céljából.

VII.    Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségekű

A.    Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. A Felhasználó/Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyes-bítését info@centrumlab.com e-mail címen vagy a Centrum-Lab Kft. 1024 Buda-pest, Lövőház utca 1-5 címre postai úton küldött levélben.
 2. A Felhasználó személyes adatait akkor törli a Centrum-Lab Kft., ha kezelése jogel-lenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meg-határozott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Informá-ciószabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves –és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 3. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visz-szavonható a levelek alján meghatározott módon és címen.

B.    Tájékoztatás

 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Centrum-Lab Kft. által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Centrum-Lab Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonat-kozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbí-zott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatke-zeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Centrum-Lab Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
 2. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási ható-ság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Centrum-Lab Kft-t tájékozta-tás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Centrum-Lab Kft. a megkereső szerv részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetle-nül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
 3. A szolgáltató cookiet és web beaconst (webjelzőket) használ és kezel. A Centrum-Lab Kft. honlapja külső szerverről érkező hivatkozásokat, webanalitikai eszközöket tartalmaz - további részleteket a weboldal adatvédelmi tájékoztatónkban talál.   

C.    Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Centrum-Lab Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. köte-lező adatkezelés esetét;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, köz-vélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Ha a Centrum-Lab Kft. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megálla-pítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbí-tást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,továbbá az an-nak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek in-tézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhaszná-lóadatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő ré-szére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapí-totta.

D.    Igény bejelentése a Centrum-Lab Kft-nél

 1. A Centrum-Lab Kft. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII.A–C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban postai úton és email útján.
 2. Amennyiben az igény benyújtására email útján került sor, a korábban a Centrum-Lab Kft. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről ér-kezett igényt a Centrum-Lab Kft. a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújt-hat be igényt, ha – a Centrum-Lab Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
 3. Amennyiben a Centrum-Lab Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán ala-pul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonos-ságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
 4. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve má-solatának a megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennállókapcsola-tának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

E.    Jogorvoslati lehetőségek

 1. A Centrum-Lab Kft. akkor biztosítja a VII.A.-VII.C. pontokban meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, ameny-nyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – a Centrum-Lab Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonos-ságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.
 2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem ese-tén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordul-hat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-badság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

VIII.    Külső szolgáltatók tevékenysége

 1. Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozáskor az önkéntesen megadott e-mailcím tárolására és a hírlevelek kiküldésére a ListaMester (listamester.hu, Bithu-szárok BT 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.) hírlevélküldő szolgáltatást használ-ja.
 2. Valamint az Teratorium Online Kft (1119 Budapest Hadak útja 2.) a Centrum-Lab Kft. szerverszolgáltatójaként a 2.2. pontban felsorolt adatok tekintetében adattáro-lóként és adattovábbítóként a Listamester hírlevélküldő szolgáltató felé működik közre.
 3. Tájékoztatjuk továbbá a Felhasználót arról is, hogy a Centrum-Lab Kft. a telefonos Központi Ügyfélszolgálat (06 1 588 8500) működtetéséhez a Minerva-Soft Kft. (1117Budapest, Infopark-Infopark sétány 1, „I” Épület) felhő alapú call-center szolgáltatásait veszi igénybe. Ha Felhasználó a Központi Ügyfélszolgálat szolgálta-tását használja, a Minerva-Soft Kft. a Felhasználó bejövő és felé indított hívásai tekintetében adatfeldolgozást és adattárolást végez. A jelen Adatkezelési Tájékoz-tató mindenkor aktuális szövege elérhető a https://centrumlab.hu/adatkezelesi-tajekoztato linken.

 

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására vonatkozó
Adatkezelési Tájékoztató

 

Centrum-Lab

A Centrum-Lab Kft. elkötelezett abban az irányban, hogy ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa.

Tájékoztatjuk, hogy a képfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, jogos érdek alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. A Centrum-Lab Kft. elektronikus megfigyelőrendszereit a Centrum-Lab Kft. munkatársai kezelik.

Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Ügyfél:

 az az Érintett, aki a Centrum-Lab Kft-től laboratóriumi szolgáltatást vesz igénybe.

Személyes adat:

az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az

Hozzájárulás:

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás:

az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adattovábbítás:

ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal:

ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés:

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelő és adatfeldolgozó adatai, elérhetősége:

Centrum-Lab Kft.
Ügyvezető: dr. Farkas Gábor, Végh József, Szekeres Júlia, Lévai Richárd
Adatvédelmi felelős (AVF): Szabó Tamás
Székhely: 1024 Budapest Lövőház utca 1-5
Cégjegyzékszám:  01-09-917380
Kamera használatára vonatkozó NAIH adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-97250/2016.
Telefon: +36 1 5 888 500
e-mail: info@centrumlab.hu   

A kezelt adatok köre:

az Érintettek képfelvételeken látszódó arcképmása, és egyéb személyes adatai.

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a Centrum-Lab Kft. helyiségében található szerver 3 munkanapig tárolja.

Videofelvétel adatkezelésének célja, időtartama

A Centrum-Lab Kft. az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben a szolgáltatási tevékenység zavartalanságának biztosítása céljából, valamint az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, vagyonvédelem érdekében a laboratóriumi szolgáltatás igénybevételekor videofelvételt készít, amelyet a Centrum-Lab Kft. biztonsági célból tárolhat és bizonyítékként felhasználhat. A Centrum-Lab Kft. a videofelvételre vonatkozó, az ügyfelek figyelmét felhívó jelzéseket a laboratórium bejáratánál is kihelyezi. A 8 db videós képrögzítő rendszert a Centrum-Lab Kft. üzemelteti és a felvételek – a törlés megtörténtéig - helyben kerülnek tárolásra. A videós képrögzítés szabályairól a Centrum –Lab Kft. külön tájékoztatja Ügyfeleit és az Érintetteket. A Tájékoztató elérhető az ügyfélszolgálati helyiségben és a Centrum-Lab Kft. honlapján is megtalálható. A Centrum-Lab Kft. az általa telepített és üzemeltetett biztonsági kamerák rögzített anyagait, mint személyes adatokat kezeli. A kiépített kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság, valamint a vagyon védelmet szolgálja, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását. A felvételeket a Centrum-Lab. Kft. a rögzítéstől számított maximum három munkanapig tárolja.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak a Centrum-Lab Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételének megtekintésére a Centrum-Lab Kft. ügyvezetője, Dr. Farkas Gábor, informatikai vezetője és műszaki vezetője jogosult.

A Centrum-Lab Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A Centrum-Lab Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Centrum-Lab Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Centrum-Lab Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével); az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a törvényben előírt határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az adatátvevő a törvényben meghatározott esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartozik. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az érintett – a jogszabály által kötelező adatkezelés kivételével – tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, téves adatkezelés ellen panaszt terjeszthet elő a Centrum-Lab Kft-nek. A tiltakozás, panasz előterjesztése nem érinti az érintett egyéb, az adatvédelmi jogszabályokban szabályozott jogait.

A panasz elbírálásában belső adatvédelmi felelős (AVF) működik közre. Az érintett panasszal élhet írásban
•    a Centrum-Lab Kft. AVF felé, adatvédelmi felelős: Szabó Tamás, e-mail: info@centrumlab.hu
•    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
•    Bírósághoz fordulhat

Kamerával megfigyelt helyiségek (kamera száma alapján):

I. A kamerák első csoportja (8 db) melyek használatának célja a laboratórium váró helyiségének vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel kapcsolatos vagyonvédelem, mely miatt különösen indokolt a váróhelyiség bejáratainak, recepciójának, váróhelyiségének megfigyelése.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

 • 1.  Első ügyfélpult, Ügyfélhívó totem, és TV
 • 2. Pult-01
 • 3. Pult-02
 • 4. Váró (TV)
 • 5. Bejárat és italautomaták
 • 6. Pult-03
 • 7. Pult-04
 • 8. Kettes ügyfélpult. és IT Rack2

II. A kamerák második csoportja (6 db) melyek használatának célja a társaság vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel kapcsolatos vagyonvédelem melynek megvalósítása a ki- és bejáratok, ill. a közlekedők megfigyelése.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

 • 9. Labor terasz bejárat
 • 10. Ügyféltét felöli folyosó és irattár
 • 11. Folyosó - köpenyváltó
 • 12. Labor szállítói bejárat - átvétel
 • 13. V. em. könyvelés bejárat
 • 14. V. em. iroda és IT Rack5

 Webes Adatvédelmi és Cookie (Süti) tájékoztató



Menü

 Amennyiben 14 év alatti gyermekét szeretné vérvételre hozni,
minden esetben telefonos bejelentkezés szükséges!

 


 ÁLLÁSAJÁNLAT!

8 órás laborasszisztens kollégát keresünk
Munkavégzés helye: Bp. Mammut II.
A munkavégzéshez szükséges:
- laboratóriumi általános- vagy szakasszisztensi végzettség,
- laboratóriumi gyakorlat
Munkaidő: napi 8 óra (csúsztatott munkarendben 8-20 h)

8 órás segédasszisztens kollégát keresünk
Munkavégzés helye: Bp. Mammut II.
A munkavégzéshez szükséges:
- középiskolai végzettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
Munkaidő: napi 8 óra (csúsztatott munkarendben 8-20 h)

Vérvételes kollégákat keresünk
Munkavégzés helye: Bp. Mammut II.
A munkavégzéshez szükséges:
- egészségügyi szakképzettség,
- vérvételi/adminisztrációs gyakorlat
Munkaidő: napi 4/8 óra

4 órás takarító munkatársat keresünk
Munkavégzés: Bp. II. ker. Mammut II.
Munkaidő: 6-10 h

4/6/8 órás szállító kollégát keresünk
Munakavégzés helye: Budapest / Vidék
Munkaidő: 15h - 19h/10h-16h/9h-17h
A munkavégzéshez szükséges:

B Kategóriás jogosítvány
A szállítás személygépkocsival történik

Gyöngyösre keresünk 8 órás laborasszisztens kollégát.
A munkavégzéshez szükséges:

- laboratóriumi általános-, vagy szakasszisztensi végzettség
- laboratóriumi gyakorlat
- vérvételi gyakorlat
Munkaidő: 7-15 h
Gyöngyösre csak olyan munkavállalók jelentkezését várjuk, akik vállalni tudják a 24 órás ügyeletet is.


Az állásokra jelentkezni kizárólag fényképes, szakmai önéletrajzzal lehet a vanek.edna[kukac]centrumlab.hu e-mail címen.
Az e-mail tárgymezőben, kérnénk a megpályázott pozíció megjelölését, valamint szíveskedjenek csatolni a végzettséget igazoló okmányok másolatát és a motivációs levelet - melyben a fizetési igény is szerepel.


Vizsgálat kereső


Közösség

Tanúsítvány

Certop_MIR-IBIR_1-HU.jpg